EVENTS AND SEMINAR

NEWS

17 Jul 2020
SUS BKK ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (HCBI) จัดอบรมหลักสูตร “ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen”
 
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (SUS BKK) ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (HCBI) จัดงานอมรมหลักสูตรออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วย Karakuri Kaizen” โดยงานอบรมครั้งนี้ SUS BKK ได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรบรรยายเนื้อหาพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นฐานของคาราคุริ อาทิ กลไกพื้นฐาน และส่วนประกอบของ Karakuri ที่นิยมนำมาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งแนะนำตัวอย่างการทำ Karakuri Kaizen โดยในงานนี้ได้มีเข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคคลทั่วไป และกลุ่มบริษัทต่างๆ รวม 30 แอคเคาท์