EVENTS AND SEMINAR

NEWS

20 Aug 2018
SUS BKK ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี มอบเงินสนับสนุนภายใต้โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้กับโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส
 
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (SUS BKK) ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ชลบุรี และผู้ประกอบการกว่า 20 ราย มอบงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์การศึกษา และหนังสือส่งเสริมการอ่าน แก่โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมนี้ดำเนินภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน”

ภายในงานวันนี้ SUS BKK ได้ร่วมสมทบทุน เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ซึ่งกิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ ที่มุ่งช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน