EVENTS AND SEMINAR

NEWS

30 Aug 2017
บริษัท SUS BKK สนับสนุน “ชุดสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติ IAI” ให้กับ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
ทางบริษัท SUS BKK เล็งเห็นความสำคัญของบุคคลากรที่จบใหม่จากสถาบันการศึกษา ซึ่งการใช้อุปกรณ์ในการเรียนรู้จริงควบคู่กับการศึกษาภาคทฤษฎี จะทำให้สถาบันการศึกษาสามารถสร้างบุคคลากรในสายวิชาทางด้านระบบอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น บริษัท SUS BKK ขอร่วมสนับสนุนโดยการมอบ “ชุดสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติ IAI” ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ประกอบในรายวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, วิชาระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิชาเทคโนโลยีการควบคุมระบบ และวิชาไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ประยุกต์ โดยมี อ.พิริยาภรณ์ อันอาตย์งาม (รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร) ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการรับมอบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมานี้