Careers

Sale Engineer (สาขาอมตะนคร)

WELFARE

ค่าทำงานล่วงเวลา
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ของขวัญวันเกิดพนักงาน
ค่าช่วยงานสมรส
ค่าช่วยเหลืองานศพ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันเดินทาง
เงินกู้ ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย
เงินกู้บริษัทฯ ปีละ 2 ครั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ค่ากะ วันละ 60 บาท
เบี้ยขยัน 500 - 700 - 900 บาท
ค่าเดินทาง 700 - 2,200 บาท
ค่าอาหาร วันละ 55 บาท
ปรับอัตราค่าจ้างประจำปี
โบนัส ปีละ 2 ครั้ง