EVENT

SUS BKK อมตะซิตี้ ชลบุรี ได้จัดงานสัมมนาคาราคุริให้กับ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (SUS BKK) ได้จัดงานสัมมนาคาราคุริ (Karakuri Seminar) งานสัมมนาเพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะเกี่ยวกับกลไกคาราคุริให้กับ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้ามาเรียนรู้ ณ สำนักงานใหญ่ อมตะซิตี้ ชลบุรี 

จุดมุ่งหมายในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้คือ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงานคาราคุริเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยตนเอง โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกคาราคุริ การเลือกใช้ชิ้นส่วนเพื่อให้สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานคาราคุริ การเรียนรู้ระบบการทำงานของคาราคุริจากตัวอย่างจริง ตลอดจนการประกอบชิ้นงานคาราคุริด้วยตนเอง