EVENT

การจัดงานสัมมนาคาราคุริให้กลุ่มลูกค้าของ SUS BKK ที่สาขาปิ่นทอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 SUS BKK ได้จัดงานสัมมนาคาราคุริ ไคเซ็น (Karakuri Kaizen Seminar)  ณ SUS BKK สาขาปิ่นทอง โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมงานสัมมนาจาก 4 บริษัทด้วยกัน อันได้แก่ 

1. Air Systems (Thailand) Co.,Ltd.

2. Visteon Automotive Electronics (Thailand) Limited.

3. Toyota Boshoku Gateway(Thailand) Co.,LTD.

4. Toyota Gateway

ภายในงานสัมมนา วิทยาการจาก SUS BKK ได้คอยให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับกลไกคาราคุริ และพาชมตัวอย่างงานคาราคุริของ SUS ที่ห้องโชว์รูมประจำสาขาปิ่นทอง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเทรนนิ่ง โดยการแบ่งกลุ่มแข่งขันประกอบงานคาราคุริจากผลิตภัณฑ์ของ SUS ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้มีส่วนร่วมลงมือประกอบชิ้นงานจริงจนเสร็จสมบูรณ์ด้วยตนเอง ภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

SUS BKK มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากงานสัมมนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในไลน์การลิตของตนเอง และสร้างสรรชิ้นงานคาราคุริที่สามารถปรับปรุงการทำงานของท่านได้อย่างต่อเนื่องและลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี