EVENT

บริษัท SUS BKK จัดงานสัมมนา Karakuri Kaizen Training ให้กับ Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท SUS BKK ได้จัดงานสัมมนา Karakuri Kaizen Training ขึ้นที่ Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. ณ ชั้น 18 
อาคาร AIA Sathorn Tower เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน คือ พนักงานจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย อาทิ 
Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd., Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd., 
Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd., Kang Yong Electric Public Co., Ltd. 
และ Mitsubishi Electric Automation Thailand Co., Ltd.
 

 

บริษัท SUS BKK ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างเสริมทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ SUS โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถควบคุมเครื่องจักรได้ด้วยตนเองในระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีวิทยากรจากบริษัท SUS BKK ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของกลไก Karakuri พร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องมือ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการทดลองประกอบโมเดล Karakuri อีกด้วย